:نقل خلال بادام

کیفیت: ممتاز

ترکیبات: شکر، خلال بادام، بهار نارنج

تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید