نقل گل محمدی

کیفیت: ممتاز

ترکیبات: شکر، گل محمدی

تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید